Sales Trainer

Bangkok
Permanent

Sales Trainer เป็นสมาชิกของทีมบริหารการขาย (Sales Management) ที่ดูแลในส่วนของการฝึกสอนทีมขาย ทั้งในเรื่องของผลิตภัณท์ เทคนิค และทักษะการขาย ทำงานใกล้ชิดกันทีมพัฒนาธุรกิจ และทีมขาย เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของทีมขายให้แข็งแรง และสร้างยอดขายสูงสุดให้แก่บริษัท

Responsibilities

 • จัดทำสื่อประกอบการสอน ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน และการติดตามวัดผลรายบุคคล
 • จัดการเรียนการสอน ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่น role play, objection handling, online test และ ทำการวัดผลเพื่อประเมิน นำเสนอผลลัพธ์ และแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • วิเคราะห์ผลการขาย สถิติ ตลาด คู่แข่ง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ ประกอบแผนการ training เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ประสานงาน และสนับสนุนการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • มีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 2 ปี หากเป็นแผนกงานขายหรือเทรนนิ่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี และเป็นนักวางแผน
 • บุคคลิกภาพดี มีทักษะในการนำเสนอ และการสื่อสารที่ดีมาก​​ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเป็นเทรนเนอร์ที่ดี
 • ใส่ใจในรายละเอียด มีความรับผิดชอบสูง
 • เรียนรู้ได้เร็ว มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ สามารถศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาใช้งานได้ด้วยตนเอง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ (เช่น Excel) ได้อย่างเชี่ยวชาญ