Content

Content Team คือทีมนักคิด วางแผน และผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ที่สร้างสรรค์และมีประโยชน์ ครอบคลุมทั้งข่าวเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ เราผลิตงานออกมาทั้งหมดมากกว่า 400,000 ชิ้น และมีผู้ชมมากกว่า 35 ล้านครั้งต่อสัปดาห์

เรามุ่งมั่นเป็นผู้นำเทรนด์ พัฒนาเนื้อหาที่มีคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และตอบโจทย์ธุรกิจของลูกค้าอย่างครอบคลุม ดังนั้นเรากำลังมองหานักผลิตที่สร้างสรรค์ ชอบวางแผน กล้าแสดงออก กระหายในการสร้างเนื้อหาที่ Impact กับคนไทยทั้งประเทศ มีความหลงใหลในเรื่องไลฟ์สไตล์ วัฒนธรรม ข่าวเทคโนโลยี ธุรกิจ และการตลาด พร้อมนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นให้กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เกิดประโยชน์กับธุรกิจของลูกค้า รวมถึงตรงความต้องการของคนไทยมากที่สุด

Thoughts From Content Team
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy