Operations

Operations Team คือเบื้องหลังที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้ทุกธุรกิจของ LINE MAN Wongnai เรามีส่วนร่วมในการช่วยให้บริษัทมีรายได้ที่มากขึ้นจากการผลักดันการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เป็นการเพิ่มรายได้ และมองหาทางในการปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้ลดในส่วนของรายจ่ายหรือทำให้การลงทุนนั้นคุ้มค่าที่สุด


เพื่อให้สามารถส่งมอบงานที่ดีมีคุณภาพตามที่ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของ เราคาดหวังให้ทุก transaction และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นเบื้องหน้านั้น จะมีทีม Operations คอยดำเนินการอยู่เบื้องหลังให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด และผลักดันให้เกิดการพัฒนาขึ้นทุกวันในทุกด้าน


เรามองหาคนที่มีความแข็งแกร่งทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การวางแผนและการออกแบบการทำงานโดยใช้ตรรกะที่ดีและถูกต้อง ทักษะในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ปัญหาเฉพาะหน้า ไปจนถึงปัญหาในระดับที่มีความซับซ้อนสูง เพื่อนำพาบริษัทไปให้ถึงจุดหมายที่ต้องการ ด้วย superior level of operations behind superior products for Thai people

Thoughts From Operations Team
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy