Sales Management Analyst

Bangkok
Permanent

Sales Management Analyst เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารการขาย ที่ดูแลในส่วนของการพัฒนาศักยภาพการขายของทีมขาย รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ตลาด คู่แข่ง และผลรวมการขายที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับปรุงแผนการขายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 

Responsibilities

 • วิเคราะห์ผลการขาย สถิติ ตลาด คู่แข่ง เพื่อจัดทำแผนการขายให้สอดคล้องกับข้อมูล

 • ออกแบบ และวางแผนวิธีการขาย เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมขาย

 • ออกแบบ commission scheme เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขายสูงสุดตามเป้าของบริษัท

 • นำข้อมูลที่วิเคราะห์ ไปประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อเสนอแนะพัฒนาสินค้า หรือระบบขั้นตอนการทำงานให้สามารถช่วยส่งเสริมการขายมากยิ่งขึ้น

 • เข้าร่วม Squad ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ operations, product management หรือ strategic planning อย่างน้อย 1 ปี

 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ด้าน Sales support , Marketing fulfillment หรือมี Background ด้าน Economics, Finance, Engineering หรือ Science จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • มีความเป็นนักวิเคราะห์ และวางแผนที่ดี รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์

 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ไหวพริบดี และทำงานรวดเร็ว

 • มีความเป็นผู้นำ สามารถนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานในทางที่ดีขึ้นได้

 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสารที่ดี

 • สามารถใช้ MS Excel ได้ในระดับดีมาก เช่น สามารถใช้ vlookup, pivot table ได้เป็นอย่างดี