Operations Assistant Manager/TL (Restaurant Solutions)

Bangkok
|Permanent
Apply Now

Responsibilities

 • ธุรกิจที่รับผิดชอบคือ Restaurant Solutions ส่งมอบบริการให้กับลูกค้าที่ซื้อบริการเพื่อร้านอาหาร เช่น ระบบจัดการร้านอาหาร หรือ Wongnai POS
 • วิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน​ เพื่อแปลงออกมาเป็นแผน และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จนถึงทำให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง
 • วางกลยุทธ์และแนวทางการทำงาน ควบคุมดูแลการทำงานของทีม ติดตาม และวัดผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดในการดำเนินการของทีมในทุกๆด้าน ทั้งในส่วนของ ลูกค้า และ Stakeholder ทุกฝ่าย
 • ผลักดันทีม เป็นที่ปรึกษา และนักแก้ปัญหาให้กับร้านอาหารตัวจริง โดยมีความเข้าใจใน product และ กระบวนการทำงานต่างๆ อย่างลึกซึ้ง และ เรียนรู้ update อยู่เสมอ
 • ทำงานเชิงรุก สังเกต และ ชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่วางไว้
 • บริหารจัดการ resource ที่มี ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการที่วางไว้ หรือตอบโจทย์ของทีมและบริษัทมากที่สุด
 • วางแนวทางในการวัดผล รวมถึงวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ว่าได้ผลลัพธ์ตามที่คาดการณ์หรือไม่ นำเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน และระบบของทีมอย่างต่อเนื่อง
 • วางขั้นตอนการทำงานอย่างมีแบบแผน และสื่อสารให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้จริง ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ อาทิ Sales, Marketing, Development , Accounting และทีมอื่นๆ ให้การทำงานสำเร็จและราบรื่นที่สุด

Qualifications

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากเป็นสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ การบริหาร , วิทยาศาสตร์สถิติ การวิเคราะห์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ Restaurant Solutions จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Operation Management, Customer/Partner Management
 • มี Critical Thinking ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทั้งในแง่ตัวเลข และ สถานการณ์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะและสร้างสรรค์ และลงมือทำให้เห็นผลจริง
 • สามารถใช้งาน Google Sheet/MS Excel, การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติได้ มีทักษะการใช้งาน Structured Query Language (SQL) หากมีทักษะด้านนี้เป็นอย่างดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีที่จะทำงานใน high dynamic environment ที่มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา พร้อมที่จะ challenge และลองผิดลองถูกไปด้วยกัน
 • รักในการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและรับมือกับปัญหาในการทำงานได้
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการประสานงาน การจัดการ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้ และ มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • เชื่ออย่างสุดใจว่าการวัดผล และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำพาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของบริษัท
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy