Operations Assistant Manager/Team Lead - Merchant Incubation

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ธุรกิจของ LINE MAN Wongnai กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ 
การคิดวิเคราะห์และพัฒนาระบบการดำเนินการต่าง ๆ เบื้องหลังแพลทฟอร์มของเราเพื่อให้ตอบโจทย์ของบริษัท, ผู้ใช้งาน, partner ร้านอาหารและ stakeholder ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนจึงเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของทีม Operations ของ LINE MAN Wongnai ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน application ของคนไทย เพื่อคนไทย ให้เติบโตเป็นแพลทฟอร์มอันดับหนึ่งในประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

Merchant Incubation เป็นกำลังสำคัญของทีม Operations ที่รับผิดชอบการผลักดันคุณภาพและประสิทธิภาพของร้านค้า ที่เข้าร่วมธุรกิจกับ LINE MAN ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

เรากำลังมองหาทีมงานที่มีความสามารถ รวมถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่เชื่อมั่นในการสร้างแพลทฟอร์มดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและจับต้องได้ ผ่านการบริหารทรัพยากร พัฒนากระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บนโจทย์และข้อจำกัดที่มี 

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าประกายไฟในตัวคุณได้ถูกจุดขึ้น สมัครเลย!!!

Responsibilities

 • รับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ O2O - On Demand Service
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่มี (Data Analysis) และสำรวจข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม (Survey) เพื่อนำมาวางกลยุทธ์และแนวทางการทำงาน ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
 • วางกลยุทธ์ และ สร้างสรรค์ project แบบ Data-Driven โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพร้านอาหาร ร้านค้าที่เข้าร่วมธุรกิจกับ LINE MAN Wongnai ให้เป็นไปตามทิศทางที่ธุรกิจและบริษัทต้องการ ในกรอบเวลาที่จำกัด
 • ทำความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย โดยวิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับ partner ร้านอาหาร ร้านค้า และเชื่อมโยงขึ้นมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สามารถแก้ปัญหาหรือสร้าง impact ให้กับบริษัทและธุรกิจได้จริง
 • วางขั้นตอนการทำงานอย่างมีแบบแผน และสื่อสารให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้จริง
 • ผลักดันให้แผนงานได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเชิงกลยุทธ์ มองปัญหาในหลายมิติและกลั่นกรองแนวทางในการจัดการได้ตรงจุด 
 • กำกับ และวัดผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนงานที่วางไว้ ว่าตอบโจทย์ตามที่ต้องการ และทำงานเชิงรุกในการหาจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่บริษัทคาดหวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทและ partner ร้านอาหาร ร้านค้ามากที่สุด
 • รับผิดชอบ Project หรือ Assignment ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • นำเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน และระบบของทีม และทีมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับทีม อาทิ Engineer, Business, Marketing, Sales, Customer Support, Sales และ อื่นๆ

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีการจัดการ การบริหาร การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Project Management, Customer Experience Management
 • มี Leadership และประสบการ์ในการริเริ่มโครงการ นำเสนอ วางแผนการทำงาน ควบคุม ผลักดันจนเกิดผลสำเร็จ
 • ทำงานกับข้อมูลเชิงสถิติ Data Analysis ได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ แปลผล เชื่อมโยง และต่อยอด เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและธุรกิจ
 • เชื่ออย่างสุดใจว่าการวัดผล (KPI) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำพาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของบริษัท
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการและ pain point ของ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในระบบการทำงานได้
 • มี Critical Thinking มองเห็นจุดอ่อน เห็นปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะและสร้างสรรค์ และลงมือทำให้เห็นผลจริง
 • มีประสบการณ์ การทำงานเกี่ยวกับการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กร
 • มี Growth Mindset ยินดีที่จะทำงานใน high dynamic environment ที่มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา พร้อมที่จะ challenge และลองผิดลองถูกไปด้วยกัน
 • รักในการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และ มี CAN-DO Attitude สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • มีทักษะในด้านการจัดการ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก 
 • มีทักษะการใช้งาน Google Sheet/MS Excel, สถิติ เป็นอย่างดี 
 • มีทักษะการใช้งาน Structured Query Language (SQL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce หรือ Online Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy