Process Improvement Manager

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Services ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในธุรกิจการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Food Delivery, Restaurant Solutions, Media หรือ service อื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้เรามีระบบการทำงานและทีมงานในระดับ worldclass ที่สามารถแข่งขันใน industry และตอบโจทย์ของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ทีม Operations ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อส่งมอบงานให้กับทุก ๆ ส่วน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทำงานอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องธุรกิจของ LINE MAN ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ร้านอาหารเอง องค์กร หรือแม้กระทั่งประเทศไทย

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบหรือโครงสร้างของการดำเนินธุรกิจบน platform online รวมถึงมองหาความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

Responsibilities

 • วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของทีม Operations ในโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของแต่ละโปรเจค
 • วางแผนในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ tools หรือ process ที่ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
 • ติดตามและวัดผลการปรับปรุงที่ได้ดำเนินการไป เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคต รวมถึงนำเสนอต่อผู้บริหารหรือทีมที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการทำงานหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของบริษัทชั้นนำหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัท
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับทีม Operations หรือทีมอื่น ๆ ในบริษัท เพื่อบริหารจัดการและผลักดันให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามเป้าหมายของโปรเจคนั้น ๆ 
 • วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้
 • บริหารจัดการ Tools ต่าง ๆ ของทีมและศึกษารวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ทั้งที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce, Logistics & supply chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Operations management, Project Management,  Process improvement จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับทีมต่าง ๆ ที่หลากหลายภายในบริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิง Data-driven และมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการบริหารจัดการโปรเจคที่ดีเยี่ยม 
 • มีทักษะในด้านการสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นนักวางแผนที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในระดับที่ดีมาก สามารถโน้มน้าวและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • รักความสำเร็จ คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ชอบความท้าทายและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Work from home or anywhere
MacBook provided for everyone
No cap on your annual leave
LINE MAN Services Coupon
Barista service available daily
Afterwork beer available daily
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy