Finance Operations Manager

Bangkok
Permanent

Responsibilities

 • บริหารและจัดการ operation ด้านการเงิน ทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า rider และ user  ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่นทันตามเวลา
 • วิเคราะห์จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด  และ บริหารทีมให้สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารทีมงานและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานร่วมกับทีมงานอื่น หรือ บริษัทภายนอก เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาเพื่อรองรับ business หรือ process ใหม่ๆ
 • เสนอ solution ในการทำงานใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาและปรับปรุงในระยะยาว
 • บริหาร budget ได้อย่างเหมาะสม

Qualifications

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องการเงินเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป 
 • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง finance operation จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงาน หรือ มีประสบการณ์ในระดับ manager
 • เรียนรู้เร็ว มีความคล่องตัวสูง และ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
 • มีความละเอียด, รอบคอบ, และมีความรับผิดชอบ