Senior Restaurant Operations Manager (O2O - Merchant)

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในธุรกิจ Food Delivery ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของ LINE MAN Wongnai ในขณะนี้ ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ก็คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทั่วประเทศ ที่ทีม Restaurant Operations ของเราต้องการที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนหัวใจสำคัญนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Food Delivery ของ LINE MAN ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ร้านอาหารเอง องค์กร หรือแม้กระทั่งประเทศไทย

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบหรือโครงสร้างของการดำเนินธุรกิจบน platform online รวมถึงมองหาความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

 

Responsibilities

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบคือหน่วยงาน operations ที่อยู่ในธุรกิจ Food Delivery ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับร้านอาหารทั้งหมดของ LINE MAN Wongnai
 • วางแผนและพัฒนาระบบและโครงสร้างหลังบ้านในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับร้านอาหาร ครอบคลุมในทุก stage ตั้งแต่ acquisition, onboarding และ retention 
 • บริหารจัดการทรัพยากรและทีมงานที่มีเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามเป้าหมายของบริษัท
 • ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและ performance ของร้านอาหารทั้งบน platform ของทั้งบริษัทฯ รวมไปถึงคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาระบบการทำงานหลังบ้านที่สนับสนุนแนวทางและเป้าหมายของบริษัท
 • วางแผน วิจัยและพัฒนา ร่วมกับทีมอื่น ๆ ภายในบริษัท เช่น Product, Marketing, Sales, Business Development เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานในส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงข้อเสนอแนะในการเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ร้านอาหารมากที่สุด
 • วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และวัดผลการทำงานของทีม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผนการที่ดำเนินการออกไป เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนในอนาคตได้
 • บริหารจัดการ Tools ต่าง ๆ ของทีมและศึกษารวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ทั้งที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 - 7 ปีขึ้นไป 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce, Logistics & supply chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Operations management, Process improvement จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์คุมทีม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Excel หรือ data management tools อื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ได้ในระดับที่ดีมาก
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิง Data-driven
 • มีความละเอียดรอบคอบ detail-oriented แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจเป้าหมายและโจทย์ที่แท้จริง จนนำไปสู่ result-oriented ในที่สุด
 • มีทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • รักความสำเร็จ คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ชอบความท้าทายและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip