Operations Executive (Media/Event) - 1 Year Contract

Bangkok
Contract

วันนี้ธุรกิจของ LINE MAN Wongnai อยู่ในช่วงของการขยับขยายธุรกิจ และ บริการต่าง ๆ ออกไป ไม่หยุดหย่อน เพื่อก้าวเป็น No.1 Platform by building the best end-to-end food ecosystem for Thai people

Operations Executive มีหน้าที่ในการทำให้ธุรกิจของลูกค้าที่ร่วมงานกับ LINE MAN Wongnai ประสบความสำเร็จ โดยช่วยจัดการงาน ประสานงาน ส่งมอบงานที่มีคุณภาพตรงเวลา และบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าหลังการขาย ซึ่งนำไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดในการร่วมงานกับ LINE MAN Wongnai และไว้ใจร่วมงานกับ LINE MAN Wongnai อย่างต่อเนื่องอีกในอนาคต

Responsibilities

 • ควบคุมดูแลและดำเนินการจัดการ ในธุรกิจ Media ต่างๆ อาทิ Event Operations , Media Operations , Restaurant Solution Operations , etc.
 • ประสานงาน และ ปฏิบัติงานในขั้นตอนหลังการขาย ควบคุมผลงาน ส่งมอบ และจัดทำรายงาน รวมถึงเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเป้าหมายในการทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ และเกิดความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อร่วมงานกับ LMWN
 • จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า , ร้านอาหาร , Sponsor , Partner , Supplier และ Stakeholder ต่างๆ เพื่อให้งานนั้นสำเร็จตามเวลาและรูปแบบของงานที่กำหนดไว้
 • สังเกต และ ชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่วางไว้
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ เช่น ทีม Marketing, ทีม Content, ทีม Legal , ทีมบัญชี, และทีมอื่นๆ ให้การทำงานสำเร็จและราบรื่นที่สุด
 • ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถทำงานได้จากที่บ้าน หรือออกนอกสถานที่
 • ช่วยเหลืองานอื่น ๆ ของทีม Operations ที่ได้รับมอบหมายตามแต่สมควร
   

Qualifications

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและรับมือกับปัญหาในการทำงานได้
 • ไม่กลัวความท้าทาย สามารถปรับตัวหรือรูปแบบการทำงานให้เข้ากับเป้าหมายขององค์กรได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน