Operation Manager (Merchants Incubation)

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Services ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านค้าทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในธุรกิจ On-demand Services อย่าง Food Delivery และ Mart ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของ LINE MAN Wongnai ในขณะนี้ หนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ก็คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหารและร้านค้าทั่วประเทศ ที่ทีม Merchant Operations ของเราต้องการที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนหัวใจสำคัญนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ ฝ่ายใน ecosystem ของ LINE MAN ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ร้านอาหารและร้านค้าเอง องค์กร หรือแม้กระทั่งประเทศไทย

หากคุณมั่นใจในความสามารถและมีจิตใจพร้อมที่จะผลักดันให้ร้านค้าบน platform มีประสิทธิภาพที่ดี เจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด รวมถึงมองหาความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!
 

Responsibilities

 • รับผิดชอบหน่วยงาน Merchants Incubation Operation สร้างพื้นฐานและคุณภาพที่ดีของร้านอาหารและร้านค้าทั้งหมดบน LINE MAN Wongnai ให้แข็งแกร่งพร้อมที่จะเติบโตต่อได้
 • วางกลยุทธ์ของทีมร่วมกับ Business และ Marketing เพื่อสร้างสรรค์ project/Campaign แบบ Data-Driven โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันคุณภาพ และ ประสิทธิภาพร้านอาหาร และร้านค้าทั้งหมดที่เข้าร่วมธุรกิจกับ LINE MAN Wongnai ให้เป็นไปตามทิศทางที่ธุรกิจและบริษัทต้องการ ในกรอบเวลาที่จำกัด
 • วางกลยุทธ์และแนวทางการทำงานของทีม โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่มี (Data Analysis) และสำรวจข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม (Survey) ให้บรรลุเป้าหมายของทีมและ Business Direction  
 • วางขั้นตอนการทำงานอย่างมีแบบแผน สื่อสารให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการดำเนินการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้จริง
 • ผลักดันให้แผนงานได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเชิงกลยุทธ์ มองปัญหาในหลายมิติและกลั่นกรองแนวทางในการจัดการได้ตรงจุด 
 • กำกับ และวัดผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของแผนงานที่วางไว้ ว่าตอบโจทย์ตามที่ต้องการ และทำงานเชิงรุกในการหาจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้เกิดผลลัพธ์ที่บริษัทคาดหวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อบริษัทและ partner ร้านอาหาร ร้านค้ามากที่สุด
 • นำเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน และระบบของทีม และทีมที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับทีม อาทิ Engineer, Business, Marketing, Sales, Customer Support, Sales และ อื่นๆ


Qualifications

 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Project Management, Customer Experience Management
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ E-commerce, Online Platform หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 • มี Leadership และประสบการณ์ในการริเริ่มโครงการ นำเสนอ วางแผนการทำงาน ควบคุม ผลักดันจนเกิดผลสำเร็จ
 • มีประสบการณ์ในการคุมทีม และทำงานร่วมกับทีม cross-functional ได้ 
 • ทำงานกับข้อมูลเชิงสถิติ Data Analysis ได้เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ แปลผล เชื่อมโยง และต่อยอด เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและธุรกิจ
 • เชื่ออย่างสุดใจว่าการวัดผล (KPI) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำพาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของบริษัท
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการและ pain point ของ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในระบบการทำงานได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ detail-oriented แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจเป้าหมายและโจทย์ที่แท้จริง จนนำไปสู่ result-oriented ในที่สุด
 • มี Critical Thinking มองเห็นจุดอ่อน เห็นปัญหา เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะและสร้างสรรค์ และลงมือทำให้เห็นผลจริง
 • มีประสบการณ์ การทำงานเกี่ยวกับการสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กร
 • มี Growth Mindset ยินดีที่จะทำงานใน high dynamic environment ที่มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา พร้อมที่จะ challenge และลองผิดลองถูกไปด้วยกัน
 • รักในการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และ มี CAN-DO Attitude สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • มีทักษะในด้านการจัดการ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก 
 • มีทักษะการใช้งาน Google Sheet/MS Excel, สถิติ เป็นอย่างดี 
 • มีทักษะการใช้งาน Structured Query Language (SQL) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy