Senior Marketing Communication Manager

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการขยายการให้บริการที่มีความหลากหลายและถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจกับร้านอาหารทั่วประเทศไทย ซึ่งถือเป็นพาร์ทเนอร์หลักที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของ LINE MAN Wongnai

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้านการทำการตลาดกับร้านอาหาร รวมถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

Responsibilities

 • ดูแลสื่อ Online ที่เป็นช่องทางการสื่อสาร B2B ของ Wongnai เช่น In-app Communication, Social Media , LINE OA สำหรับร้าน รวมไปถึงกิจกรรม Offline ต่าง ๆ เช่น Community, POSM, Offline Activity ที่ทำร่วมกับร้าน
 • ธุรกิจที่รับผิดชอบคือธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารทั้งหมดของ LINE MAN Wongnai ทั้ง O2O, Restaurant Solutions (ระบบจัดการร้านอาหาร, แอปพลิเคชันสำหรับร้านอาหารต่าง ๆ), Media หรือธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร
 • วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารกับร้านอาหาร ผ่านทุกช่องทาง ทั้ง owned media/earned media/paid media ไปจนถึงการใช้ offline media ต่าง ๆ หรือการทำ offline marketing และการสร้าง customer community โดยครอบคลุมในทุก marketing funnel
 • ควบคุมดูแลภาพรวมของ message ที่ใช้ในการสื่อสารกับร้านอาหารให้มีความสอดคล้องกัน ตรงตาม objective และไม่ขัดแย้งกับ branding ขององค์กร
 • ดูแลสื่อ Online ที่เกี่ยวกับ ช่องทางการสื่อสาร B2B ของ Wongnai เช่น Social Media , LINE OA สำหรับร้านอาหารใช้ติดต่อกับ Wongnai
 • วางแนวทางและการทำงานของทีมในการจัดทำ artwork หรือข้อความต่าง ๆ ที่ใช้บนสื่อ รวมถึง keyword ต่างๆ ให้ถูกต้องและตรงตามจุดประสงค์ ก่อนที่จะออกไปสู่ภายนอก
 • บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของบริษัท ตั้งแต่ planning ไปจนถึง execution
 • ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของร้านอาหาร รวมไปถึงคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการสื่อสาร
 • ทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ ภายในบริษัทเพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์การสื่อสารรวมไปถึงข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ร้านอาหารมากที่สุด
 • วัดผลและสรุปผลกลยุทธ์ของแผนการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงพัฒนาหรือต่อยอด
 • วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และวัดผลการทำงานของทีม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผนการที่ดำเนินการออกไป เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนในอนาคตได้
 • บริหารจัดการ Marketing Tools ต่าง ๆ ของทีมและศึกษารวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ทั้งที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลและบริหารจัดการทีมงาน เพื่อให้สามารถ deliver ผลงานให้ได้ตามเป้าหมายของธุรกิจ

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาการตลาด, การโฆษณา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปีขึ้นไป 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Communication, Creative, Branding จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์คุมทีม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Online tools (Google ads, Facebook ads) หรือ Analytics (Facebook analytics, Google analytics)
 • มีความเข้าใจเรื่อง tech, website, application และเทรนด์ร้านอาหารเป็นอย่างดี 
 • มีความรู้เรื่อง marketing ตามหา insight ได้ วิเคราะห์เป็น วางแผนได้เป็นระบบ
 • มีความสามารถในการเล่าเรื่อง จับใจความได้ เขียนเล่าเรื่องเป็น เห็นภาพชัด
 • มีความรู้ความเข้าใจในสื่อ social media และสื่อ digital อื่น ๆ เป็นอย่างดี
 • เข้าใจการทำงานของ graphic เบื้องต้น 
 • ชอบในการตั้งเป้าหมายและวัดผลอย่างชัดเจนในทุกชิ้นงานที่ออกไป
 • มีความอดทน รักความสำเร็จ เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว เมื่อล้มแล้วลุกเป็น
 • มีทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • รักความสำเร็จ คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ชอบความท้าทายและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy