B2B Marketing Manager/Assistant Manager

Bangkok
|Permanent
Apply Now

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการขยายการให้บริการที่มีความหลากหลายและถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจกับร้านอาหารทั่วประเทศไทย ซึ่งถือเป็นพาร์ทเนอร์หลักที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของ LINE MAN Wongnai

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้านการทำการตลาดกับร้านอาหาร รวมถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

Responsibilities

 • ธุรกิจที่รับผิดชอบคือธุรกิจที่เกี่ยวกับร้านอาหารทั้งหมดของ LINE MAN Wongnai เช่น O2O, Restaurant Solutions (ระบบจัดการร้านอาหาร, แอปพลิเคชันสำหรับร้านอาหารต่าง ๆ), Media หรือธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหาร
 • วางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวกับร้านอาหาร ให้ครอบคลุมในทุก stage ตั้งแต่ acquisition, onboarding และ retention 
 • บริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดของบริษัท ตั้งแต่ planning เพื่อที่จะหา CPA ให้คุ้มค่าที่สุดผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปจนถึง execution
 • ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของร้านอาหาร รวมไปถึงคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการตลาด
 • วางแผน วิจัยและพัฒนา ร่วมกับทีมอื่น ๆ ภายในบริษัทเพื่อสร้างสรรค์กลยุทธ์รวมไปถึงข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ร้านอาหารมากที่สุด
 • วัดผลและสรุปผลกลยุทธ์ของแผนการตลาด เพื่อปรับปรุงพัฒนาหรือต่อยอด
 • วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และวัดผลการทำงานของทีม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผนการที่ดำเนินการออกไป เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนในอนาคตได้
 • บริหารจัดการ Marketing Tools ต่าง ๆ ของทีมและศึกษารวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ทั้งที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ดูแลและบริหารจัดการทีมงาน เพื่อให้สามารถ deliver ผลงานให้ได้ตามเป้าหมายของธุรกิจ

 

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 - 7 ปีขึ้นไป 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Digital Marketing/Planning, Performance Marketing, E-commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์คุมทีม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Online tools (Google ads, Facebook ads) หรือ Analytics (Facebook analytics, Google analytics)
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิง Data-driven
 • มีทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • รักความสำเร็จ คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ชอบความท้าทายและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy