Senior Restaurant Operations Manager (O2O)

Bangkok
Permanent

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในธุรกิจ Food Delivery ที่ถือเป็นยุทธศาสตร์หลักของ LINE MAN Wongnai ในขณะนี้ ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ก็คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหารทั่วประเทศ ที่ทีม Restaurant Operations ของเราต้องการที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนหัวใจสำคัญนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Food Delivery ของ LINE MAN ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ร้านอาหารเอง องค์กร หรือแม้กระทั่งประเทศไทย

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบหรือโครงสร้างของการดำเนินธุรกิจบน platform online รวมถึงมองหาความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

 

Responsibilities

 • หน่วยงานที่รับผิดชอบคือหน่วยงาน operations ที่อยู่ในธุรกิจ Food Delivery ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับร้านอาหารทั้งหมดของ LINE MAN Wongnai
 • วางแผนและพัฒนาระบบและโครงสร้างหลังบ้านในการดำเนินงานที่เกี่ยวกับร้านอาหาร ครอบคลุมในทุก stage ตั้งแต่ acquisition, onboarding และ retention 
 • บริหารจัดการทรัพยากรและทีมงานที่มีเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามเป้าหมายของบริษัท
 • ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและ performance ของร้านอาหารทั้งบน platform ของทั้งบริษัทฯ รวมไปถึงคู่แข่ง เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาระบบการทำงานหลังบ้านที่สนับสนุนแนวทางและเป้าหมายของบริษัท
 • วางแผน วิจัยและพัฒนา ร่วมกับทีมอื่น ๆ ภายในบริษัท เช่น Product, Marketing, Sales, Business Development เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานในส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงข้อเสนอแนะในการเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ร้านอาหารมากที่สุด
 • วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และวัดผลการทำงานของทีม รวมถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแผนการที่ดำเนินการออกไป เพื่อนำมาปรับใช้กับแผนในอนาคตได้
 • บริหารจัดการ Tools ต่าง ๆ ของทีมและศึกษารวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ทั้งที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 5 - 7 ปีขึ้นไป 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce, Logistics & supply chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Operations management, Process improvement จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์คุมทีม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Excel หรือ data management tools อื่น ๆ เพื่อการวิเคราะห์ได้ในระดับที่ดีมาก
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิง Data-driven
 • มีความละเอียดรอบคอบ detail-oriented แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจเป้าหมายและโจทย์ที่แท้จริง จนนำไปสู่ result-oriented ในที่สุด
 • มีทักษะในด้านคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • รักความสำเร็จ คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ชอบความท้าทายและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้