Process Improvement Manager

Bangkok
Permanent

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Services ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในธุรกิจการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Food Delivery, Restaurant Solutions, Media หรือ service อื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้เรามีระบบการทำงานและทีมงานในระดับ worldclass ที่สามารถแข่งขันใน industry และตอบโจทย์ของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ทีม Operations ซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อส่งมอบงานให้กับทุก ๆ ส่วน จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการทำงานอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์และคุณค่าที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องธุรกิจของ LINE MAN ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ร้านอาหารเอง องค์กร หรือแม้กระทั่งประเทศไทย

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบหรือโครงสร้างของการดำเนินธุรกิจบน platform online รวมถึงมองหาความท้าทาย และมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

Responsibilities

 • วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพในการทำงานของทีม Operations ในโปรเจคที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของแต่ละโปรเจค
 • วางแผนในการปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ tools หรือ process ที่ใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น 
 • ติดตามและวัดผลการปรับปรุงที่ได้ดำเนินการไป เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินงานต่อไปในอนาคต รวมถึงนำเสนอต่อผู้บริหารหรือทีมที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการทำงานหรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของบริษัทชั้นนำหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัท
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับทีม Operations หรือทีมอื่น ๆ ในบริษัท เพื่อบริหารจัดการและผลักดันให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่วางไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามเป้าหมายของโปรเจคนั้น ๆ 
 • วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้
 • บริหารจัดการ Tools ต่าง ๆ ของทีมและศึกษารวมถึงหาวิธีต่อยอดหรือใช้ tools ทั้งที่มีอยู่และ tools ใหม่ ๆ เพื่อให้ทีมใช้ในการทำงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5 ปีขึ้นไป 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce, Logistics & supply chain จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน Operations management, Project Management,  Process improvement จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับทีมต่าง ๆ ที่หลากหลายภายในบริษัท จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เชิง Data-driven และมีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการบริหารจัดการโปรเจคที่ดีเยี่ยม 
 • มีทักษะในด้านการสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความเป็นนักวางแผนที่มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในระดับที่ดีมาก สามารถโน้มน้าวและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • รักความสำเร็จ คิดเร็ว ทำเร็ว แก้ปัญหาเร็ว ชอบความท้าทายและไม่กลัวแรงกดดัน
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ และสามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้