Intern - Restaurant Acquisition (Restaurant Data)

Bangkok
Intern

Restaurant Acquisition คือคนที่ดูแลข้อมูลใน Platform ของ Wongnai ให้ถูกต้องแม่นยำและความครบถ้วนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ฐานข้อมูลของ Wongnai สร้างประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ลูกค้าและพันธมิตรได้อย่างแท้จริง

*รับเฉพาะน้อง ๆ ที่สามารถฝึกงานได้ช่วงเมษายน -  พฤษภาคม*

Responsibilities:

 • ตรวจสอบข้อมูลที่โพสท์บนเว็บไซต์ ทั้งจากสมาชิกและลูกค้า ว่ามีความถูกต้องเหมาะสม และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด
 • ตรวจสอบข้อมูลในระบบให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ
 • ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อคอนเฟิร์มความถูกต้องของข้อมูล
 • วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลร้านอาหารในแต่ละพื้นที่เพิ่มเติม ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • เพิ่มข้อมูลต่างๆ ของร้านอาหาร ลงในระบบ ตามที่ได้รับการประสานงานจากฝ่ายอื่น เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และทีมคอนเท้นท์ เป็นต้น
 • สนับสนุนการทำงานตามโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications:

 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาที่ดี
 • มีความกล้าพูด กล้าแสดงออก
 • เป็นคนช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน
 • มีความรู้ด้านไอที และมีความสนใจโลกออนไลน์
 • สามารถทำงานที่บ้านได้อาทิตย์ละ 1-2 วัน (ทางบริษัทมีเบี้ยเลี้ยงและข้าวกลางวันให้)