Customer On-Boarding Executive (1 year Contract)

Bangkok
Contract

ที่ LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการขยายการให้บริการที่มีความหลากหลายและถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจกับร้านอาหารทั่วประเทศไทย ซึ่งถือเป็นพาร์ทเนอร์หลักที่เป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจของ LINE MAN Wongnai

หากคุณมั่นใจในความสามารถและประสบการณ์ในด้าน Operations รวมถึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับ LINE MAN Wongnai โอกาสของคุณมาถึงแล้ว สมัครเลย!

Responsibilities

 • พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผล operation process ลดระยะเวลาการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำงาน
 • หาสาเหตุ ประเมินผลกระทบ และ วิธีการป้องกันแบบ short term and long term solution ที่สามารถกระทบต่อการทำงานของทีม
 • เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ ประเมินผล เพื่อเสนอแนะและพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ ให้กับทีม product 
 • ดูแลรับผิดชอบ งานหลังการขายให้กับลูกค้า ในธุรกิจ Restaurant Solutions ส่งมอบบริการให้กับลูกค้าที่ซื้อระบบจัดการร้านอาหาร (POS) ตามขั้นตอนที่วางไว้ ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารและบันทึกข้อมูลลงระบบให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
 • สนับสนุน ขั้นตอนหลังการขายทุกช่องทาง ทั้งจากช่องทาง E-commerce และ ช่องทางอื่นๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบงาน
 • ส่งมอบงานให้กับ ทีมอื่นๆ และ Steakholder ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ อาทิ Sales, Marketing, Business Development , Accounting และทีมอื่นๆ ให้การทำงานสำเร็จและราบรื่นที่สุด รวมถึง partner ของ LINE MAN Wongnai เพื่อส่งงานของลูกค้าได้ ตรงเวลา และถูกต้อง
   

Qualifications

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี ในสาย Operations หรือสายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ให้ความสำคัญกับการ วัดผล (KPI) วัดประสิทธิภาพ (Service Level Agreement) และคุณภาพ (Quality) ของงาน
 • ทำงานเป็นระบบระเบียบ มีความละเอียดรอบคอบ และ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มี Service mind และ มีความสามารถในการสื่อสาร การนำเสนอ ที่ดีมาก เนื่องจากต้องติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยตรง
 • วิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน​ จนถึงทำให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง
 • สังเกต และชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานลูกค้าสำเร็จตามแผนที่วางไว้
 • สามารถใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว