Merchant Support Operations Assistant Manager

Bangkok
|Permanent
Apply Now

LINE MAN Wongnai เรามีเป้าหมายในการเป็น E-Commerce Platform for Service ของคนไทย เพื่อคนไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยยกระดับชีวิตให้กับทุก stakeholders ที่มีส่วนร่วมใน ecosystem นี้ รวมไปถึงผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าทั่วประเทศ 

ด้วยแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เน้นการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งหนึ่งในหัวใจสำคัญของธุรกิจนี้ คือเหล่าพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วประเทศ ที่ทีม Merchant Operations มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดูแลและให้บริการ เพื่อให้ร้านอาหารได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา 

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่จะมาร่วมกันผลักดันให้ ทีม Merchant Operations แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ ในการส่งมอบบริการ และประสบการณ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ LINE MAN เป็น Delivery Platform อันดับ 1 ในใจของคนไทย

หากคุณอ่านโพสต์นี้แล้วรู้สึกว่าใช่! สมัครเลย!!!

Responsibilities

 • วิเคราะห์ข้อมูล และสำรวจข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม เพื่อนำมาวางกลยุทธ์และแนวทางการทำงาน ในการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพ การรับส่งออเดอร์เดลิเวอร์รี รวมทั้ง service อื่น ๆ ของร้านค้าที่เข้าร่วมธุรกิจกับ LINE MAN Wongnai เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งกับร้านค้า ผู้ใช้บริการ platform และบริษัท 
 • มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง เรียนรู้  และ อัพเดทข้อมูลอยู่เสมอ 
 • วางแนวทางในการวัดผล ขั้นตอนการทำงานอย่างมีแบบแผน และสื่อสารให้กับทีมงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้จริง
 • แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเชิงกลยุทธ์หลายมิติและกลั่นกรองแนวทางในการจัดการปัญหา
 • บริหารจัดการทรัพยากรที่มีเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนการที่วางไว้ หรือตอบโจทย์ของทีมและบริษัทมากที่สุด
 • นำเสนอแนวทางการพัฒนาการทำงาน และระบบของทีมอย่างต่อเนื่อง โดยทำงานร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
 • รับผิดชอบ OKR ของทีม สามารถระบุปัญหา ทำแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และ ติดตามผลลัพธ์
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications

 • วุฒิปริญญาตรี/โท ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Operation Management, Customer/Partner Management
 • มีประสบการณ์ การทำงานกับข้อมูลเชิงสถิติ Data Analysis สามารถวิเคราะห์ แปลผล เชื่อมโยง และต่อยอด เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทและธุรกิจ
 • มี Critical Thinking ทักษะในการคิดวิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะและสร้างสรรค์ และลงมือทำให้เห็นผลจริง
 • มีทักษะในด้านการจัดการ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก และ มี Service Mind
 • มี Growth Mindset ยินดีที่จะทำงานใน high dynamic environment ที่มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา พร้อมที่จะ challenge และลองผิดลองถูกไปด้วยกัน
 • มีความเป็นผู้นำสูง สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการของ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในระบบการทำงานได้
 • มีความรับผิดชอบ และ มี CAN-DO Attitude สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้
 • มีทักษะการใช้งาน Google Sheet/MS Excel, สถิติ เป็นอย่างดี 
 • มีทักษะการใช้งาน Structured Query Language (SQL) 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ E-commerce หรือ Online Platform จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Apply Now
Benefits & Perks
Flexible hours that suit your pace
Breakfast and lunch provided
Work from home or anywhere
Barista service available daily
MacBook provided for everyone
Afterwork beer available daily
No cap on your annual leave
Yearly company outing trip
Copyright @2022 LINE MAN Wongnai All right reserved.
Privacy Policy