Service Staff สาขาปทุมวัน (สัญญาจ้าง 1 ปี)

Bangkok
Contract

หน้าที่รับผิดชอบ

 • รับผิดชอบ การรับ-จ่ายเงิน ทั้งเงินสดและระบบออนไลน์
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ความสะอาด และมาตรฐานของ Packaging ก่อนส่งมอบให้ Driver เพื่อส่งให้ลูกค้า
 • รับเรื่องจากลูกค้าทางโทรศัพท์ในกรณีที่ออเดอร์มีการเปลี่ยนแปลง 
 • จัดการข้อมูลรายการอาหารของครัวต่างๆ บนระบบ
 • สรุปยอดขายรายวัน และ รายเดือนได้ถูกต้อง แม่นยำ
 • ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของร้าน ตามมาตรฐานการทำงาน และสุขอนามัยของบริษัท
 • ทำงานเป็นกะได้ วันละ 8-9 ชม. พัก 1 ชม.  (รวมเวลาเตรียมเปิดร้าน เก็บร้าน)

*** เวลาทำงานขึ้นอยู่กับการจัดตารางงาน ไม่สามารถเลือกเวลาทำงานได้ ***

 

คุณสมบัติ 

 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความสามารถด้านการคำนวณที่ดี มีความรู้พื้นฐานทางด้านการบัญชีขั้นต้น
 • ใช้โปรแกรม Excel หรือ Google Sheet ขั้นพื้นฐานได้
 • สามารถใช้ มือถือ, แท็บเล็ต, เครื่อง POS, คอมพิวเตอร์ อย่างคล่องแคล่ว
 • มีความซื่อสัตย์ รอบคอบ รับผิดชอบ ขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

*** มีประสบการณ์ทำงานร้านอาหารหรือแคชเชียร์อย่างน้อย 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ***