Operations Team Leader (Restaurant Solutions)

Bangkok
Permanent

ธุรกิจของ LINE MAN Wongnai กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีการขยายการให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นเรื่อย ๆ การส่งมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและ stakeholder ที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการดำเนินการจึงเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดของทีม Operations ของ Wongnai เราไม่เพียงต้องการ connect people to good stuff ตามวิสัยทัศน์ของ LINE MAN Wongnai แต่เรายังต้องการ create good experience ให้กับลูกค้าและ stakeholder ของเราด้วย

เราจึงมองหาทีมงานที่มีความสามารถ รวมถึงความตั้งใจอย่างแรงกล้า ที่เชื่อมั่นในการสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงและจับต้องได้ ผ่านการบริหารทรัพยากร พัฒนากระบวนการทำงานของทีมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บนโจทย์และข้อจำกัดที่มี 

Responsibilities

 • ธุรกิจที่รับผิดชอบคือ Restaurant Solutions ส่งมอบบริการให้กับลูกค้าที่ซื้อบริการเพื่อร้านอาหาร เช่น ระบบจัดการร้านอาหาร (POS) , ระบบ Inventory (การจัดการ stock) เป็นต้น
 • วิเคราะห์ทำความเข้าใจโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ชัดเจน​ เพื่อแปลงออกมาเป็นแผน และระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ จนถึงทำให้เกิดการปฏิบัติงานได้จริง
 • ควบคุม ดูแลการทำงานของทีม ติดตาม และวัดผล ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดในการดำเนินการของทีมในทุกๆด้าน ทั้งในส่วนของ ลูกค้า และ Stakeholder ทุกฝ่าย
 • ทำงานเชิงรุก สังเกต และ ชี้ให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคในงาน และเสนอ solution เพื่อปรับปรุง รวมถึงผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่วางไว้
 • ทำงานร่วมกับทีมต่างๆ อาทิ Sales, Marketing, Development , Accounting และทีมอื่นๆ ให้การทำงานสำเร็จและราบรื่นที่สุด

Qualifications

 • จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หากเป็นสาขาด้านวิศวกรรมฯ, วิทยาศาสตร์สถิติ หรือการวิเคราะห์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป 
 • หากเคยทำงานในธุรกิจ Restaurant Solutions หรือการจัดการระบบคลังสินค้าและข้อมูลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Operations, Supply Chain Management จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน Google Sheet/MS Excel, การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติได้ หากมีทักษะด้านนี้เป็นอย่างดี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เชื่ออย่างสุดใจว่าการวัดผล และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำพาไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างความสำเร็จของบริษัท
 • ยินดีที่จะทำงานใน high dynamic environment ที่มีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา พร้อมที่จะ challenge และลองผิดลองถูกไปด้วยกัน
 • รักในการเรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและรับมือกับปัญหาในการทำงานได้
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถกระตุ้นและผลักดันทีมงานให้ทำงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ได้
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาอย่างมีตรรกะ และสร้างสรรค์ 
 • มีทักษะในด้านการจัดการ การสื่อสาร และเจรจาต่อรองที่ดีมาก
 • มีความรับผิดชอบ ไว้ใจได้ สามารถทำงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงด้วยตัวเองได้ และ มีความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการประสานงานเป็นอย่างดี
 • เป็นคนทำงานแบบ proactive และไม่กลัวโจทย์ใหม่ ๆ หรือการเปลี่ยนแปลง